โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สถิติประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.2 131 73 5 53
ม.3 116 79 5 32
ม.5 117 110 7 0
ม.6 133 59 6 68
รวม 497 321 23 153
สถิติประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
-