โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สถิติประจำวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.2 131 0 0 131
ม.3 120 0 0 120
ม.5 117 0 0 117
ม.6 133 0 0 133
รวม 501 0 0 501
สถิติประจำวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
-