โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สถิติประจำวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 131 0 0 131
ม.2 120 0 0 120
ม.3 159 0 0 159
ม.4 117 0 0 117
ม.5 133 0 0 133
ม.6 157 0 0 157
รวม 817 0 0 817
สถิติประจำวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
-