โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สถิติประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567 (นักเรียน)
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 217 192 4 21
ม.2 144 125 5 14
ม.3 123 89 9 25
ม.4 216 135 6 75
ม.5 135 96 15 24
ม.6 127 84 7 36
รวม 962 721 46 195
สถิติประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567 (บุคลากร)
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
-